EQUASS


EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Nuo 2017 m. kovo mėn. Valakupių reabilitacijos centras pradėjo vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektą Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto veiklos apima 5 etapus: EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimą, projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, socialinių įstaigų darbuotojų ir EQUASS koordinatorių mokymus, socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimą, poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimą, socialinių paslaugų kokybės sistemos populiarinimą.

2018 metų pabaigoje Pabradės socialinės globos namai pateikė paraišką dalyvauti projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ dalyvių atrankoje. Pateikus visus reikiamus dokumentus ir praėjus atranką, 2019 metų sausio 10 dieną buvo pasirašyta Pabradės socialinės globos namų ir Valakupių reabilitacijos centro sutartis Nr. EQUASS-83 dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.


Vykdant šį projektą 209-2020 metais bei siekiant EQUASS Assurance kokybės ženklo sertifikato, Pabradės socialinės globos namai aktyviai prisidės prie darnaus Europos paslaugų kokybės principų įgyvendinimo, teikiant ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas Pabradės grupinio gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia ir Švenčionių grupinio gyvenimo namuose vaikams su negalia. Dalyvaujant šiame projekte Pabradės socialinės globos namai, gerindami teikiamas paslaugas grupinio gyvenimo namuose, tiesiogiai prisidės prie paslaugų gavėjų socialinės atskirties mažinimo bei jų užimtumo didinimo bendruomenėje.


Projekto koordinavimui Pabradės socialinės globos namuose Valakupių reabilitacijos centro paskirta konsultantė Jelena Ignatovič, bendradarbiaujant su Pabradės socialinės globos namais sieks užtikrinti paslaugų kokybę ir tobulėjimą.

Projekto Pabradės socialinės globos namuose paskirta koordinatorė direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Danutė Grigelevičienė, atsakinga už EQUASS kokybės sistemos diegimo proceso koordinavimą įstaigoje kartu su grupinių gyvenimo namų darbuotojų komanda.


2019 metų kovo 26 dieną buvo pasirašytas Pabradės socialinės globos namų EQUASS Assurance 2019-2020 metų diegimo planas iš 54 punktų, kuris apima lyderystės, personalo, teisių, etikos, partnerystės ir dalyvavimo, orientacijos į asmenį, kompleksiškumo, orientacijos į rezultatus bei nuolatinio gerinimo sritis.Sutartis Nr. EQUASS-83 dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“


Pabradės socialinės globos namų EQUASS Assurance 2019-2020 metų diegimo planas


Po vidaus audito patikslintas EQUASS Assurance 2019-2020 metų diegimo planas