Projektai

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2019-03-15


Pabradės socialinės globos namų darbuotojų vykę ir vykdomi projektai įstaigoje


· 2019 metais įgyvendintas projektas ,,Sveikuolių takeliu“;

· 2017 – 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Laimės formulė II“;

· 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Būk budrus“;

· 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Kuriame sveikatą kasdieninėse situacijose“;

· 2017 metais įgyvendintas projektas ,,Gyvenk sveikai, pramogauk linksmai“;

· 2016 – 2017 metais įgyvendinamas projektas ,,Laimės formulė“.


Pabradės socialinės globos namuose vykę ir vykdomi projektai su kitomis įstaigomis


2019 metai

2019 metų bendras projektas su Švenčionių meno mokykla ,,Džiaugsmo vaivorykštė“ (dalyvauja Švenčionių grupinio gyvenimo namų vaikai su negalia);

2018 metai

2018 metų lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas ,,Bendravimas ir pasidalinimas patirtimi“ su Vilniaus arkivyskupijos ,,Carito“ užsieniečių integracijos programos darbuotojais (projekto trukmė – 1 metai);

2018 m. spalio mėn. dalyvavimas socialinių paslaugų įstaigų atrankoje VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001; atitikus paraiškoms keliamiems reikalavimams, nuo 2019 m. sausio mėn. dalyvavimas projekte, siekiant EQUASS įdiegimo Pabradės socialinės globos namuose (projekto trukmė – 1,5 metų);

2018 metais rugsėjo- gruodžio mėnesiais vyko projektas "Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas meno raiškos priemonėmis, metodo sklaida ir partnerystės skatinimas Respublikos soc. globos namuose" . Projekto organizatoriai: Povilas Krivickas " mažoji teatro akademija"

Nuo 2018 metų gegužės mėn. Pabradės socialinės aktyvus dalyvavimas projekte "Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione" (projekto trukmė – 4 metai);

2018 metais įgyvendintas projektas ,,Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas meno raiškos priemonėmis, metodo sklaida ir partnerystės skatinimas Lietuvos Respublikos socialinės globos namuose“ su Všį ,,Mažoji teatro akademija“;

Nuo 2017 metų spalio mėn. iki 2018 metų spalio mėn. vyko projektas ,, Laimės formulė II‘‘. Projekto metu buvo sėkmingai įgyvendintas 24 veiklos.

Projekto vadovė: socialinė darbuotoja Svetlana Maculevč. Projekto vykdytojai: socialinė darbuotoja Svetlana Maculevič, socialinė darbuotoja, Gendrika Taraikavičienė, socialinė darbuotoja Ramunė Vainickienė, socialinė darbuotoja, Anželika Šostakovskaja, ergoterapeutė Snežana Kalinina, bendrosios praktikos slaugytoja Evelina Maculevič, užimtumo specialistas Robert Ingelevič , 10 grupės socialinio darbuotojo padėjėjos psichologė Violeta Mickevič. Tikslinė grupė: Pabradės socialinės globos namų 10; 11; 16; 17 grupių gyventojai, jų tėvai, darbuotojai. Tikslas – Skatinti globotinius siekti ko nori, ir nepaliaujamai džiaugtis tuo, ką turi. Didinti globotinių socialinį aktyvumą ir toleranciją, formuojant humanistiškųjų vertybių skalę bei ugdant socialinius ir humanitarinius įgūdžius, pakantumą, skatinti sveikai gyventi.

2017 metai

2017 m. projektas „Neįgaliųjų meninio ugdymo sistemos pagrindų kūrimas“ su VŠĮ „Mažoji teatro Akademija“, dalyvavo 29-ajame Tarptautiniame Europos jaunųjų teatrų festivalyje „Yang Europe Theatre Renconters“ su spektakliu „Sugrįžimai“ Grenoblyje (Prancūzija).

· 2017 – 2018 metais vyko projekto ,,Gyvenamosios paskirties pastatų Švenčionių raj. savivaldybės Pabradės m. Klevų g. 27 (Un. Nr. 8694- 0216-7023, 8694-0216-7112) kapitalinis remontas“ darbai;

2017 – 2018 metais vyko Švenčionių grupinio gyvenimo namų vaikams su negalia steigimas;

2017 metais įgyvendintas projektas ,,Mokomės vieni iš kitų“ su Vilniaus ,,Atgajos“ specialiąja mokykla.

2017 metais birželio- rugpjūčio mėn. buvo įgyvendintas vasaros sveikatingumo projektas "Gyvenk sveikai, pramogauk smagiai".Projekto vadovė- socialinė darbuotoja Vida Cicėnienė. Projekto organizatoriai: socialinis darbuotojas Leonardas Lipskij, socialinė darbuotoja Marina Silickienė, užimtumo specialistas Tadeuš Šimkovič, užimtumo specialistas Romas Žemaitis, psichologė Violeta Mickevič, ergoterapeutė Snežana Kalinina. Tikslinė grupė: globos namų gyventojai turintys kompleksinę negalią. Savanoriai: savarankiški globos namų jaunuoliai. Tikslas – stiprinti fizinę ir psichikos sveikatą, mokant juos susitvarkyti su savo jausmais ir stiprinant socialinius, emocinius įgūdžius.


2017 metais su Vilniaus "Atgajos" specialiąja mokykla vykdomas bendras projektas "Mokomės vieni iš kitų". Projekto įgyvendinimo trukmė- 1 metai. Dalyviai: Pabradės socialinės globos namų globotiniai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai; Vilniaus "Atgajos" specialiosios mokyklos mokiniai, pedagogai. Projekto tikslas- pasidalinti gerąja teorine bei praktine darbo patirtimi, organizuojant bendras veiklas vaikams ir jaunuoliams, turintiems negalią.


2014 metai

2014 metais vykdomas VIP projektas "Pastato-socialinės globos namų (unikalus Nr. 8694-0216-7045), Klevų g. 27, Pabradėje, Švenčionių raj. sav. atnaujinimas (modernizavimas).

2014 metais vykdomas investicijų projektas "Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8694-0252-2011), esančio Klevų g. 21, Pabradės m., Švenčionių raj. sav. atnaujinimas (modernizavimas).


2013 metai

Vietos projektas „Prieinamumas ir integruotas vaidybos menas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui“

2013 m. sausio 28 d. Pabradės socialinės globos namai pradėjo vykdyti vietos projektą „Prieinamumas ir integruotas vaidybos menas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui“ pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas“ priemonę „Jaunimo užimtumo ir pilietiškumo ugdymas. Projekto pabaiga 2013 m. gruodžio 30 d. projekto bendra vertė 10765,23 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas – vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimas, organizuojant vaidybinę veiklą. Visa projekto veikla siekiama gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinant jų dalyvavimą vaidybinėje veikloje, organizuoti turiningą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą per išvykas, pasidalyti gerąja darbo patirtimi: sukauptos informacinės medžiagos apie įstaigos užimtumą sisteminimas ir išleidimas.

2013 metais buvo vykdomas VIP projektas "Pabradės socialinės globos namų pastato 13L1/p (unikalus Nr. 8694-0216-7112), esančio adresu: Klevų g. 27, Lt-18180 Pabradės m., Švenčionių raj., kapitalinis remontas"

2012 metai

2012 metais įvykdytas projektas "Nekilnojamo turto-buto (namo dalies), (unikalus Nr. 8644-0005-0030), esančio adresu: Klevų g. 22-2, Pabradėje ir žemės sklypo dalies (o, 1056 ha) įsigijimas".


2011 metai

2011 metais buvo vykdomas VIP projektas "Grupinio gyvenimo namų "Maleikėnai" įkūrimas". Pirties - skalbyklos pastato (Un. Nr. 8694-0216-7112), esančio adresu: Klevų g, 27, LT-18180 Pabradės m. Švenčionių r. rekonstrukcija.

2011 metais buvo vykdomas VIP projektas "Pensionato gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas" "Pastatų 1N 2/p, 4N 1/p stogo dangų keitimas".

Projekto vertė 1200000 Lt

2010 metai

Tarptautinis projektas

Nuo 2010 m. liepos 13 dienos iki lapkričio 29 dienos Pabradės socialinės globos namai dalyvavo tarptautiniame integraciniame projekte „Kūryba- tai mano gyvenimas: sutrikusio intelekto žmonių savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas per meną, sportą bei edukaciją“.

Šiame projekte dalyvavo Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos socialinių įstaigų (Pabradės socialinės globos namų) darbuotojai. Liepos 13-15 dienomis delegacijos iš Lenkijos ir Baltarusijos lankėsi Lietuvoje, spalio 3-5 dienomis lankėmės Lenkijoje, lapkričio 11-13 dienomis lankėmės Baltarusijoje ir projekto užbaigimas vyko lapkričio 28-29 dienomis Lenkijoje.

Seminaro Pabradės socialinės globos namuose metu vyko šios veiklos: „Lietuvių tautos tradicijų tąsa mūsų gyvenime“, „Savarankiškumo įgūdžių ugdymas per gimnastiką, aerobiką ir šokį“ ir darbinė veikla „Proto negalia ir prasminga veikla“. Globos namų svečiai galėjo išbandyti savo gebėjimus meninėse veiklose, kuriomis užsiima globos namų gyventojai. Jie buvo ne tik šių veiklų stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Pasidarytus darbelius svečiais galėjo pasiimti atsiminimui. Buvo paruošti ir skaitomi pranešimai „Lietuvių tautos tradicijų tąsa mūsų gyvenime“, „Gimnastikos bei aerobikos pratimų metodika, jų poveikis organizmui“, „Gyvenimo pažinimas per rankų darbą“, taip pat vyko filmuotos medžiagos apie pensionatą peržiūra.

Seminarų metu buvo sudarytos puikios galimybės tobulėti personalui, įgyti naujų žinių, padedančių ugdyti asmens savarankiškumą, kūrybiškumą, pilnavertiškumo jausmą bei lietuvių tautos tradicijų pristatymą kitoms tautoms.

Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato (dabar Pabradės socialinės globos namai) gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras

2010 m. gegužės 6d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas pasirašė finansavimo sutartį projektui „Pastatų 1D2/p (unikalus Nr. 8694-0216-7023), 5D2/p (unikalus Nr. 8694-0216-7034), 8D1/p (unikalus Nr. 8694-0216-7078) apšiltinimas iš išorės“. Projektui skirtas iki 1 101 796 litų finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Įgyvendinus projektą, siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą Pabradės socialinės globos namuose, optimaliai sprendžiant įstaigos pastatų šilumos išsaugojimo bei būklės pagerinimo problemas. Globos namų gyvenamųjų pastatų išorės atitvaros bus modernizuotos, apsaugotos nuo ardančio atmosferos poveikio, pagerės patalpų mikroklimatas, kas užtikrins geresnes gyvenimo sąlygas pensionato gyventojams ir personalui.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus pagerinta ne tik globos namų pastatų fizinė būklė, estetinis vaizdas, jų atitikimas nustatytoms higienos normoms, bet taip pat bus sudarytos galimybės sumažinti reikalingos šilumos energijos suvartojimą, padidinti jos vartojimo efektyvumą.

Projekto darbus planuojama užbaigti 2011 metais.