Apie mus


Apie mus

Nijolės Genytės socialinės globos namai įkurti 1963 metais, kai iš Švenčionių invalidų namų buvo perkelta 50 sutrikusio intelekto vaikų.

Nijolės Genytės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas dalinis arba visiškas nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

Vieta

Socialinės globos namai yra Pabradės miesto pakraštyje, netoli Žeimenos upės, apsupti pušynų, užima 5 ha teritoriją. Globos namų teritorija tvarkoma darbuotojų ir gyventojų pastangomis. 2004m., 2006m., 2007m., 2012m., 2013m., 2015 metais gauti padėkos raštai už gražiausiai tvarkomą įstaigos aplinką Vilniaus apskrityje ir Švenčionių rajone.

Vizija

Nijolės Genytės socialinės globos namai – šiuolaikiška, atvira visuomenei socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam proto ir/ar kompleksinę negalią turinčiam paslaugų gavėjui teisę į kokybiškas ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas, suteikiančias galimybes asmeniui gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius poreikius tenkinantį socialinį ir profesinį gyvenimą.

Misija

Teikti kokybiškas kompleksines socialinės globos paslaugas vaikams ir suaugusiems asmenims su proto ir/ar kompleksine negalia, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant kuo didesnio jų savarankiškumo ir integracijos bendruomenėje.

Nijolės Genytės socialinės globos namų tikslas

Kurti kokybiškų kompleksinių paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ir suaugusiam asmeniui su proto ar kompleksine negalia gauti individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir tapti kuo savarankiškesniu bei socialiai integruotis bendruomenėje.

Nijolės Genytės socialinės globos namų uždaviniai:

 • teikti socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, užtikrinančias globos namų gyventojų individualius poreikius;

 • tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jų teises ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, bendruomene;

 • atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, ugdymą, užimtumą.

Vertybės:

 • individualumas;
 • abipusė pagarba, supratimas;
 • įgalinančios aplinkos kūrimas;
 • teisė į pilnavertį gyvenimą;
 • gyvenimo kokybės gerinimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas;
 • socialinė partnerystė.

Teikiant socialines paslaugas, Nijolės Genytės socialinės globos namuose vadovaujamasi šiais principais:

 • asmens teisių užtikrinimo;

 • dalyvavimo;
 • pasirinkimo ir individualumo;
 • asmens savarankiškumo ugdymo;
 • socialinės integracijos
 • nediskriminavimo.