Projektai

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2022-04-13

2022 metais vykdomi projektai:

 • Projektas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-16-0001 ,,Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių mieste“
 • Projektas "Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione"
 • Projektas ,,Užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“
 • Bendradarbiavimas su Švenčionių r. Pabradės ,,Žeimenos" gimnazija įgyvendinant 2021-2023 metų projektą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas gimnazijos ir miesto bendruomenei"
 • Projektas ,,Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimas Nijolės Genutės socialinės globos namuose“
 • Projektas ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

2021 metais vykdomi projektai:

 • Vilniaus miesto bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra proto ir (arba) psichikos negalią turintiems asmenims
 • Projektas ,,Pokyčių sparnai - žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose";
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis", įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą ,,Dėl nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo finansavimo 2021 m.";
 • Bendradarbiavimas su Švenčionių raj. Pabradės ,,Žeimenos" gimnazija įgyvendinant 2021-2023 metų projektą ,,Fizinio aktyvumo skatinimas gimnazijos ir miesto bendruomenei";
 • Bendradarbiavimas su asociacija ,,Lietuvos Neįgaliųjų forumas", 2018-2021 m. įgyvendinant projektą ,,Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione"
 • PROJEKTAS ,,UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ Projektas (atsiųsti)

·

2020 metai


 • Projektas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-16-0001 ,,Bendruomeninių apgyvenbdinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių mieste“
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-892 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektui “Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių mieste” Nr. 08.1.1-CPVAV-427-16- 0001 patvirtintas finansavimas. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje .Projekto metu numatoma plėtoti bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą pastatant vienus grupinio gyvenimo namus žemės sklype, esančiame Miško g. 62, Švenčionyse, ir sukuriant 10 apgyvendinimo vietų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia – 7 asmenys perkeliami iš pertvarkomų Nijolės Genytės socialinių globos namų ir 3 Švenčionių rajono gyventojai, kuriems nustatytas tokių paslaugų poreikis. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. 2020 m. investicijų paskirstymo socialinės apsaugos srities projektas, finansuojamas ne iš valstybės investicijų 2020-2022 metų programos lėšų (remiantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-11-30 d. įsakymu Nr. A1-1177). • Dalyvavimas projekte "Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione"

Projekto trukmė – 4 metai (pradžia - 2018 metų gegužės mėn.; numatoma projekto pabaiga – 2022 metai). Projekto tikslas - proto/psichikos negalią turinčių asmenų integravimas į darbo rinką per įvairias projekto veiklas: (į(si)vertinimą, plano sudarymą, individualaus ir grupinio motyvavimo / socialinių įgūdžių bei darbinių gebėjimų stiprinimo / individualaus ir grupinio orientavimo / plano peržiūrėjimo bei korekcijos / praktikų atlikimo darbo vietoje veiklas, sudaryti CV ir globos namų gyventojus paruošti kiek įmanoma savarankiškesniam gyvenimui grupinio gyvenimo namuose, ateityje juos integruojant į darbo rinką. • Dalyvavimas projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Projekto trukmė – 1,5 metų (pradžia - 2019 m. sausio mėn.; pabaiga – 2020 metai). Projekto tikslas: EQUASS socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas Pabradės socialinės globos namuose grupinio gyvenimo namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose, siekiant EQUASS ,,Assurance“ sertifikato (2020 m. rugsėjo mėn. įstaigos pavadinimas pakeistas į Nijolės Genytės socialinės globos namus).2019 metai

 • 2019 metų bendras projektas su Švenčionių meno mokykla ,,Džiaugsmo vaivorykštė“ (dalyvavo Švenčionių bendruomeninių vaikų globos namų vaikai su negalia).
 • 2019 metais įgyvendintas projektas ,,Sveikuolių takeliu“;

2018 metai

 • 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Būk budrus“;

 • 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Kuriame sveikatą kasdieninėse situacijose“;

 • 2017 – 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Laimės formulė II“;

2017 metai

 • 2017 m. projektas „Neįgaliųjų meninio ugdymo sistemos pagrindų kūrimas“ su VŠĮ „Mažoji teatro Akademija“, dalyvavo 29-ajame Tarptautiniame Europos jaunųjų teatrų festivalyje „Yang Europe Theatre Renconters“ su spektakliu „Sugrįžimai“ Grenoblyje (Prancūzija).

 • 2017 – 2018 metais įgyvendintas projektas ,,Gyvenamosios paskirties pastatų Švenčionių raj. savivaldybės Pabradės m. Klevų g. 27 (Un. Nr. 8694- 0216-7023, 8694-0216-7112) kapitalinis remontas“.

 • 2017 – 2018 metais pagal projektą vyko Švenčionių grupinio gyvenimo namų vaikams su negalia steigimas;

 • 2017 metais įgyvendintas projektas ,,Mokomės vieni iš kitų“ su Vilniaus ,,Atgajos“ specialiąja mokykla.
 • 2017 metais įgyvendintas projektas ,,Gyvenk sveikai, pramogauk linksmai“;

 • 2016 – 2017 metais įgyvendinamas projektas ,,Laimės formulė“.

2014 metai

2014 metais vykdomas VIP projektas "Pastato-socialinės globos namų (unikalus Nr. 8694-0216-7045), Klevų g. 27, Pabradėje, Švenčionių raj. sav. atnaujinimas (modernizavimas).

2014 metais vykdomas investicijų projektas "Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 8694-0252-2011), esančio Klevų g. 21, Pabradės m., Švenčionių raj. sav. atnaujinimas (modernizavimas).


2013 metai

Vietos projektas „Prieinamumas ir integruotas vaidybos menas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui“

2013 m. sausio 28 d. Pabradės socialinės globos namai pradėjo vykdyti vietos projektą „Prieinamumas ir integruotas vaidybos menas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui“ pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas“ priemonę „Jaunimo užimtumo ir pilietiškumo ugdymas. Projekto pabaiga 2013 m. gruodžio 30 d. projekto bendra vertė 10765,23 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas – vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimas, organizuojant vaidybinę veiklą. Visa projekto veikla siekiama gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinant jų dalyvavimą vaidybinėje veikloje, organizuoti turiningą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą per išvykas, pasidalyti gerąja darbo patirtimi: sukauptos informacinės medžiagos apie įstaigos užimtumą sisteminimas ir išleidimas.

2013 metais buvo vykdomas VIP projektas "Pabradės socialinės globos namų pastato 13L1/p (unikalus Nr. 8694-0216-7112), esančio adresu: Klevų g. 27, Lt-18180 Pabradės m., Švenčionių raj., kapitalinis remontas"

2012 metai

2012 metais įvykdytas projektas "Nekilnojamo turto-buto (namo dalies), (unikalus Nr. 8644-0005-0030), esančio adresu: Klevų g. 22-2, Pabradėje ir žemės sklypo dalies (o, 1056 ha) įsigijimas".


2011 metai

2011 metais buvo vykdomas VIP projektas "Grupinio gyvenimo namų "Maleikėnai" įkūrimas". Pirties - skalbyklos pastato (Un. Nr. 8694-0216-7112), esančio adresu: Klevų g, 27, LT-18180 Pabradės m. Švenčionių r. rekonstrukcija.

2011 metais buvo vykdomas VIP projektas "Pensionato gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimas" "Pastatų 1N 2/p, 4N 1/p stogo dangų keitimas".

Projekto vertė 1200000 Lt

2010 metai

Tarptautinis projektas

Nuo 2010 m. liepos 13 dienos iki lapkričio 29 dienos Pabradės socialinės globos namai dalyvavo tarptautiniame integraciniame projekte „Kūryba- tai mano gyvenimas: sutrikusio intelekto žmonių savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas per meną, sportą bei edukaciją“.

Šiame projekte dalyvavo Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos socialinių įstaigų (Pabradės socialinės globos namų) darbuotojai. Liepos 13-15 dienomis delegacijos iš Lenkijos ir Baltarusijos lankėsi Lietuvoje, spalio 3-5 dienomis lankėmės Lenkijoje, lapkričio 11-13 dienomis lankėmės Baltarusijoje ir projekto užbaigimas vyko lapkričio 28-29 dienomis Lenkijoje.

Seminaro Pabradės socialinės globos namuose metu vyko šios veiklos: „Lietuvių tautos tradicijų tąsa mūsų gyvenime“, „Savarankiškumo įgūdžių ugdymas per gimnastiką, aerobiką ir šokį“ ir darbinė veikla „Proto negalia ir prasminga veikla“. Globos namų svečiai galėjo išbandyti savo gebėjimus meninėse veiklose, kuriomis užsiima globos namų gyventojai. Jie buvo ne tik šių veiklų stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Pasidarytus darbelius svečiais galėjo pasiimti atsiminimui. Buvo paruošti ir skaitomi pranešimai „Lietuvių tautos tradicijų tąsa mūsų gyvenime“, „Gimnastikos bei aerobikos pratimų metodika, jų poveikis organizmui“, „Gyvenimo pažinimas per rankų darbą“, taip pat vyko filmuotos medžiagos apie pensionatą peržiūra.

Seminarų metu buvo sudarytos puikios galimybės tobulėti personalui, įgyti naujų žinių, padedančių ugdyti asmens savarankiškumą, kūrybiškumą, pilnavertiškumo jausmą bei lietuvių tautos tradicijų pristatymą kitoms tautoms.


Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato (dabar Pabradės socialinės globos namai) gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras

2010 m. gegužės 6d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas pasirašė finansavimo sutartį projektui „Pastatų 1D2/p (unikalus Nr. 8694-0216-7023), 5D2/p (unikalus Nr. 8694-0216-7034), 8D1/p (unikalus Nr. 8694-0216-7078) apšiltinimas iš išorės“. Projektui skirtas iki 1 101 796 litų finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Įgyvendinus projektą, siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą Pabradės socialinės globos namuose, optimaliai sprendžiant įstaigos pastatų šilumos išsaugojimo bei būklės pagerinimo problemas. Globos namų gyvenamųjų pastatų išorės atitvaros bus modernizuotos, apsaugotos nuo ardančio atmosferos poveikio, pagerės patalpų mikroklimatas, kas užtikrins geresnes gyvenimo sąlygas pensionato gyventojams ir personalui.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus pagerinta ne tik globos namų pastatų fizinė būklė, estetinis vaizdas, jų atitikimas nustatytoms higienos normoms, bet taip pat bus sudarytos galimybės sumažinti reikalingos šilumos energijos suvartojimą, padidinti jos vartojimo efektyvumą.

Projekto darbus planuojama užbaigti 2011 metais.