Teisės aktai

Įstatymai

LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (įsigalioja 2017-02-01)

LR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-06-20)

LR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

LR VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30)

LRV Nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827 DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-08-05)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d., nutarimas Nr.583 DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO pakeitimo (įsigalioja 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr.511 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-02)

Ministro įsakymai

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO (aktuali suvestinė redakcija nio 2014-09-01)

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymas Nr. A1-46 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO pakeitimo (įsigalioja 2015-07-16 (1.4.2-.1.4.7 papunkčiai įsigalioja 2016-01-01)

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-12-31 įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigalioja 2011-01-07)

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-12-31 įsakymas Nr. A1-684 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (aktuali suvestinė redakcija 2016-04-28)