Visuotinis susirinkimas

Visuotinis darbuotojų susirinkimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose

Š.m. balandžio7 dieną vyko visuotinis darbuotojų susirinkimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose. Visuotinį susirinkimą pradėjo įstaigos vadovas Vytautas Vigelis. Jis džiaugėsi, kad pagaliau yra galimybė visiems susitikti ir bendrauti gyvai, ko negalima buvo padaryti 2 metus dėl įvairių ribojimų. Padėkojo visiems darbuotojams už atsakingą požiūrį ir pastangas įveikiant pandemiją. Trumpai apžvelgė esamą situaciją įstaigoje. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtintą perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir kuriant sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, Nijolės Genytės socialinės globos namai vykdo projektą ,,Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Švenčionių mieste“. 2021 m. buvo paruoštas techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė ir įvertintas - 461000 Eur. Šiais metais bus pradėti statyti grupinio gyvenimo namai Švenčionių mieste, sukurta būtiniausia infrastruktūra, įsteigta 10 bendruomeninio apgyvendinimo vietų grupiniuose gyvenimo namuose asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia.

2021 metais įstaigoje pradėtas įgyvendinti projektas ,,Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimas Nijolės Genytės socialinės globos namuose“. Saulės elektrinės įrengimas padės sumažinti metines elektros išlaidas. Šiam projektui APVA skyrė 288000 Eur o Lietuvos Respublikos SADM -112000 Eur. Šiais metais bus pradėti vykdyti projekto darbai.

Šiais metais bus tęsiamas projektų vykdymas: ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, "Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione" ir kiti tęstiniai projektai.

Toliau, 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą pristatė direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui, Svetlana Ryliškienė. Buvo atliktas socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Atsižvelgiant į pastabas bei pasiūlymus pokyčiams ir tobulėjimui, peržiūrėtas ir patobulintas įstaigos teikiamų paslaugų kokybės politikos aprašas, užtikrintas jos veikimas bei kontrolė įstaigoje. Paslaugų gavėjams yra užtikrinama tinkama fizinė aplinka. Palaikomi ir ugdomi socialiniai, savarankiško gyvenimo įgūdžiai. Visi socialiniai darbuotojai tobulino profesinę kompetenciją. Visi įstaigos darbuotojai kėlė kompetenciją žmogaus teisių srityje, dalyvavo civilinės saugosmokymuose. Tęsiamas bendradarbiavimas suLietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Pabradės Ryto gimnazija, Švenčionių Caritu, Švenčionių ir Švenčionėlių meno mokyklomis, Všį ,,Mažoji teatro akademija“, Lietuvos specialiosios olimpiados komitetu, Švenčionių profesinio rengimo centru, Vilniaus kolegija ir Vilniaus universitetu. Gerinamas įstaigos įvaizdžio formavimas bendruomenėje ir visuomenėje, viešojoje erdvėje teikiama informacija apie vykdomus projektus, renginius, užsiėmimus, bendradarbiavimą ir pasidalinama gerąja patirtimi (žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kt. )

Veiklos ataskaitą pristatė padalinio vadovė socialiniam darbui, Regina Komaiško. Ji akcentavo, kad įstaigoje visos paslaugos teikiamos taip, kad nuolat palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesniu. Taip pat, užtikrinamos ir ginamos gyventojų teisės, kiekvieno gyventojo nuomonė, problemos, nusiskundimai išklausomi, analizuojami ir į juos reaguojama operatyviai. Teikiamos informavimo, konsultavimo, atstovavimo, tarpininkavimo paslaugos. Taip pat, kasdienių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas ir nutrūkusių kontaktų atkūrimas lieka vienas prioritetinių socialinio darbo tikslų įstaigoje. Organizuojamos edukacinės veiklos įstaigoje ir už įstaigos ribų, parodos įstaigoje ir parodos už įstaigos ribų, išvykos, ekskursijos.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose buvo organizuojamos įvairios edukacijos, išvykos ir užimtumo terapijos. Organizuojant veiklas buvoatsižvelgta į vaikų norus, poreikius, interesus. Daug laiko skiriama darbiniam ugdymui: namų patalpų bei teritorijos tvarkymui, gėlynų priežiūrai. Organizuojamos parodos, išvykos, ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai.

Grupinio gyvenimo namų darbuotojai didelį dėmesį skyrė savarankiškumo ugdymui. Paslaugų gavėjai mokami naudotis taromatu, apsipirkti parduotuvėje ir kt.

Ona Raguckienė, padalinio vadovė užimtumui akcentavo, kad užimtumo padalinys, siekdamas įgyvendinti numatytus tikslus, atlieka šias funkcijas: organizuoja paslaugų gavėjų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi bei skatinami būti savarankiškesniais; užtikrina, kad kiekvienas paslaugų gavėjas gautų norimas užimtumo paslaugas; diegia pažangias naujoves viešinant ir informuojant visuomenę, apie Nijolės Genytės socialinės globos namų vykdomą veiklą ir teikiamas paslaugas. Paslaugų gavėjai turi galimybe lankyti keramikos darbų, vilnos vėlimo, mezgimo ir nėrimo, staliaus ir vytelių pynimo, žvakių liejimo ir dekoravimo, karpinių ir popieriaus plastikos, sielovados, judesio korekcijos ir sporto terapijos, badmintono sporto ir individualios sporto veiklos, muzikos, vokalo, sveikatos stiprinimo, aerobikos ir šokio, vaidybos ir plastikos, sceninės kalbos, liaudies ansamblį ,,Rugučiai“.

Organizuojamos kalendorinės šventės, pramoginiai renginiai, sporto renginiai, sportinės varžybos, parodos, diskotekos, teminiai šokių vakarai, kino seansai, kuriami ir įrašomi filmukai. Organizuoti nuotoliniai konkursai- festivaliai.

Bendradarbiaujant su LR tautinių mažumų departamentu, įstaigos delegacija dalyvavo pažintiniame partnerių paieškos projekte Sakartvelo Respublikoje.

Parengtas ir pateiktas Lietuvos Sporto rėmimo fondui projektas ,,Jaunimo ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir badmintono sporto skatinimas“.

Sveikatos priežiūros skyriaus ataskaitą pristatė L.e. sveikatos priežiūros padalinio vadovės pareigas Nijolė Pankinienė. Pagrindinis padalinio tikslas tinkamai organizuoti slaugos, palaikomosios reabilitacijos paslaugų teikimą irmokamų reabilitacijos paslaugų teikimą. Laiku suteikti gydytojo konsultacijas bei bendradarbiaujant su kitais įstaigos darbuotojais, sektigyventojų sveikatos būklę. Laiku suteikti saugias, tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas pagal procedūroje aprašytą eigą. Užtikrinti tinkamą pacientų ir jiems suteiktų paslaugų apskaitą, duomenų teikimą pagal galiojantį reglamentą bei informacijos apie pacientą teikimą įstatymų nustatyta tvarka. Pristatė išsamią suteiktų paslaugų ataskaitą. Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų ataskaitą. Organizuojamos sveikos gyvensenos veiklos, praktiniai užsiėmimai gyventojams.

Ūkio padalinio veiklos ataskaitą pristatė direktoriaus pavaduotojas Romuald Krivoš. Jis akcentavo, kad ypatingai daug atlikta remonto darbų: administracinis pastatas (buhalterija); padaliniovadovo sveikatos priežiūrai kabinetas; naujai įrengtas svečių kambarys 3 grupėje, atliktas 3 ir 10 grupių virtuvių remontas; remontas 17 grupės virtuvės patalpoje; remontas pastato objekto rūsyje (koridoriuje); 6 ir 19 grupės ( virtuvės). Remontas 1 ir 2 grupės patalpose: pirmo ir antro aukšto virtuvių, psichologo kabinete, taip pat atliktas dalinis 1 (pirmo) ir 2 (antro) aukšto tualetai, 1 (pirmo) ir 2 (antro) aukšto praustuvės. Atliktas pilnas remontas koridoriuje, virtuvės patalpoje. Įrengtas naujas liftas. Palaumenės kaime atliktas pilnas patalpų remontas, aplink teritoriją įrengta tvora, įrengta oras-vanduo apšildymo sistema su vamzdynu, pastatyti vandens filtrai.

Įrengta nauja internetinė linija nuo 12U2/p (reabilitacijos) iki 13L2/p pastato , nuo 4N1/P iki 5N2/P pastato. Priešnaujus 2022 m. esama globos namų teritorija buvo papuošta naujametinėmis girliandomis, o naujametinės eglės įvairiais naujametiniais žaislais.

Trumpą ataskaitą apie nuveiktus darbus pateikė darbo tarybos pirmininkas Robert Ingelevič. Taip pat, pateikė darbo tarybos narių siūlymus,dėl psichologinės darbuotojų sveikatos stabilumo pakeisti Nijolės Genytės socialinės globos namų pandemijos valdymo vidinę tvarką.

Pabaigai, belieka pacituoti ataskaitų pristatymo metu nuskambėjusius žodžius

,,TAI, KĄ DAROME- LABAI VERTINGA“.